Foto vincitrici International underwater contest Delfin Fest 2014- Bosnia/Herzegovina

Foto 3rd classified cat. Fish

 

Foto 2nd classified cat. wide Black & White

Copyright Giorgetta Massimo. Tutti i diritti riservati.